E-Dergi   iletişim whatsapp0549 610 11 75   Online Randevu0850 811 50 52  

• Koroner Arter Hastalığı

Ateroskleroza (Damar Sertliği) bağlı olarak koroner damarlarda darlık ve tıkanmalar oluşabilir. Bunun sonucu efor sırasında kısıtlayıcı göğüs ağrısından akut miyokard infarktüsüne (kalp krizi) kadar değişen hastalık tabloları ortaya çıkar. Bu bozuklukların tanısı ve ilaç, girişimsel yöntemler balon, stent ya da cerrahi (bypass) tedavisi kardiyolojinin en önemli konusudur.

• Kalp Yetmezliği

Kalp krizi, kapak hastalıkları, doğuştan gelen kalp kası bozukluklarına bağlı olarak kalbin kasılma gücünün azalması nedeniyle oluşan hastalık tablosudur. Nefes darlığı, halsizlik, ödem gibi yakınma ve bulgularla kendini gösterir.

• Kalp Kapak Hastalıkları

Kalpte kapak adını verdiğimiz yapıların doğuştan, kalp romatizması sonucu ya da yaşlanmaya bağlı olarak kalınlaşması, kireçlenmesi, deformasyonu sonucunda kalbin iş yükü artar. Zaman içinde kalp yetmezliği, ritm düzensizlikleri ve bunlara bağlı yakınmalar ortaya çıkar.

• Hipertansiyon

Tansiyon, kanın damar çeperine oluşturduğu basınçtır. Bu basıncın belirli sınırların üzerine çıkması hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) olarak adlandırılır. Yüksek kan basıncı uzun vadede tüm organ sistemlerinde tahribat neden olur. Kalp, börek, beyin ve sinir sistemi ile göz en belli başlı hedeflerdir.

• Lipid Bozuklukları

Kanda kolesterol ile alt gruplarının ve trigliseridin yüksekliği ile damar sertliği arasında ilişki vardır. Bunların tespiti ve uygun şekilde tedavisi damar sertliği gelişimini önlemekte ve/veya yavaşlatmakta çok önemlidir.

• Kalp Ritm Bozuklukları

Kalbin elektriksel aktivitesinin oluşum ve iletimindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Kişiyi en sık çarpıntı hissi bazen de bayılma ya da bayılma hissi yakınması ile hekime götüren rahatsızlıklardır. Tanı ve tedavilerindeki gelişmeler kardiyolojide bir ileri uzmanlık alanı (elektrofizyoloji) doğmasına neden olmuştur.

• Periferik Arter Hastalıkları

Damar sertliğinin koroner dışı damarlarda neden olduğu bozukluklardır. Bacak damarlarında olduğunda bacak ağrısı, iyileşmeyen yaralar, beyin damarlarında inm, geçici istemik atak gibi olaylarla kendini gösterir. Koroner arter hastalığında olduğu gibi ilaç ve girişimsel yöntemlerle tedavi edilir.

• Ameliyat Öncesi Kalp MuayenesiAmeliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında istenmeyen olayların gelişme olasılığı hastanın cerrahi öncesi durumuna, eşlik eden hastalıkların varlığına ve cerrahi işlemin aciliyetine, büyüklüğüne, tipine ve süresine bağlıdır.

Hastalar eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak Düşük, Orta ve Yüksek riskli olarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin; Meme, Tiroid, Göz ameliyatları düşük risk grubundadır. Safra kesesi, Baş ve Boyun cerrahisi, Kalça ve Omurga cerrahisi orta risk grubundadır. Karaciğer, Akciğer, Yemek borusu, Safra yolları, Mide, Damar cerrahisi yüksek risk grubundadır. Avrupa Birliğine üye ülkelerde kalp dışı cerrahiye bağlı olarak yılda en az 167.000 istenmeyen kalp sorununun geliştiği, bunların da 19.000'inin hayatı tehdit edici olduğu bildirilmektedir. Kalp Yetmezliği, Doğumsal Kalp Hastalığı, Ritim Bozukluğu, Koroner Kalp Hastalığı, kontrolsüz Hipertansiyonu, Kalp Kapak Hastalığı olan ve ilaç kullanan hastaların sorunsuz bir cerrahi işlem geçirmeleri için Kardiyolog tarafından değerlendirilmeleri önerilmektedir.

Kardiyolog öncelik sırasına göre cerrahi işlemin aciliyetini, hastada karasız bir kardiyak durumun olup olmadığını, cerrahi girişimin işlemi izleyen 30 günlük dönemdeki olumsuz kardiyak olaylara (kardiyak ölüm ve miyokard infarktüsü) yol açıp açmayacağına, hastanın fonksiyonel kapasitesine ve sonuçta bu bilgiler sonucunda ek tetkik gerekip gerekmeyeceğine karar verir.

• Gebelik ve Kalp Damar HastalıklarıGebelik öncesi evli çiftlerin kendilerinde veya ailelerinde doğumsal, kalıtsal veya sonradan tanı konmuş kalp ve damar hastalıkları varsa doğacak çocukları etkilenme olasılıklarını önceden bilmeleri uygundur. Örneğin Marfan sendromu, Hipertrofik kardiyomiyopati, ciddi kapak darlığı ve yetersizliğinin bulunması anne ve bebek gelişimi için risk teşkil etmektedir.

Gebelerde Şeker hastalığı, Hipertansiyon, Böbrek hastalığı, Şişmanlık, Sigara kullanımı mevcutsa bunlar bebeğin metabolizmasını etkileyerek gelişimi için tehlike oluşturmaktadır. Bu hastalıkların yakın takibi ve tedavisi sayesinde risk azaltılabilmektedir.

Gebelik süresince normalden fazla kilo artışı, giderek artan nefes darlığı, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik, çarpıntı, başağrısı yakınmaları başlamışsa bu bulgu ve yakınmalar kalp yetmezliğine, su ve tuz tutulumunu artışına, kan basıncının yüksek seyretmesine bağlı olabilir.

Sürekli kullanılmakta olan ilaçlar varsa, bebeğe geçip geçmeyeceği veya emzirme süresince anne sütüne geçip geçmeyeceğinin bilinmesi isteniyorsa kardiyolog tarafından değerlendirme yapılıp ilacların değişip değişmeyeceği veya dozun azaltılıp azaltılmayacağı belirlenebilir.

Ateşli Romatizmaya bağlı kalp kapak hastalıkları mevcutsa özellikle ileri kapak darlığı veya yetmezliği durumunda hastanın yakın takibi gerekli olmaktadır.

Protez kalp kapağı nedeniyle vitamin K antagonistleri kullanımı varsa gebenin içinde bulunduğu 3 aylık dönemlere (trimestr) göre ilaç değişimi veya devamı ayarlanmalıdır.
Gebelik sırasında ortaya çıkan tek veya çift taraflı baldır ağrısı, göğüs ağrısı varsa derin ven trombozu sonucu akciğer kanlanmasının bozulması olasılığının dışlanması için hastanın değerlendirilmesi öncelik kazanmaktadır. Böye durumlarda sorunsuz anne ve bebek birlikteliğinin devamı için gebelerin Kardiyoloji Polikliniğine baş vurmaları önerilir.

• Kanser Hastalarında Kalp ve Damar Sisteminin   EtkilenmesiGünümüzde nüfusun çoğalması, hekime ve sağlık hizmetlerine ulaşımın artması, tanı araçlarının gelişmesi ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle kanser tanısı giderek artmakta ve tedavilerle sağkalım uzamaktadır. Kemoterapi, Radyoterapi ve Cerrahi uygulamalarına aday olan kişilerde var olan veya işlemler sonrası gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarının yönetimi önem kazanmaktadır.

Toplumda sıklıkla gözlenen Kan, Meme, Akciğer, Rahim, Prostat, Mide, Pankreas, Karaciğer kanserlerinde kullanılan ilaçların yan etkileri olarak kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, pıhtı oluşumu giderek artış göstermektedir. Kardiyotoksisite için temel risk faktörleri, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, orta veya ciddi sol ventrikülün bozulmasının eşlik ettiği iskemik kalp hastalığı, sol ventrikül hipertrofisi, kardiyomiyopatiler, atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi gibi önemli kardiyak aritmiler sayılabilir. Ayrıca yaş (50 yaş ve üzeri), ailede erken yaşta kalp ve damar hastalıklarından ölüm hikayesi (<50 yaş), hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol düzeylerinin yüksek olması da diğer kalp-damar risk faktörleri olarak dikkate alınmaktadır. Bu hastalarda kanser ilaçlarının seçimi, dozun ayarlanması ve ilaç etkileşmeleri yönünden Kardiyolog gözetimi altında bulunmaları önem kazanmaktadır.

• Nöro-Kardiyolojik HastalıklarGünümüzde Kalp Yetmezliği, Koroner Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Ritim Bozuklukları, Doğumsal Kalp Hastalıkları, Beyin Damar Hastalıkları tanıları giderek artış göstermektedir. Özellikle yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfusda artışa neden olmaktadır. Bu yüzden yaşlılarda bu hastalıkların birden fazla sayıda gözükmesi giderek karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda bahsedilen hastalıkların yol açtığı aritmiler (özellikle Atriyal Fibrilasyon) ve iletim bozuklukları ( Atriyoventriküler kalp blokları) beynin beslenmesini sağlayan damarların tıkanmasına, kanlanmasının azalmasına ve yırtılmasına (kontrol altına alınmamış hipertansiyon, aort damarının diseksiyonu) neden olabilmektedirler. Sonuçta epilepsi, bayılma ve inme tanıları ile nöroloji bölümünün hasta yoğunluğunu oluşturmaktadırlar.

İnme, beyne giden kan akımının engellenmesi sonucu gelişebilir. Kanamalı veya Kanamasız olarak sınıflandırılır. Ayrıca geçici, kısa süreli, hasar oluşturmayan ve TİA adı verilen bir durum daha vardır. İnme aniden gelebilir, vücudun bir tarafında kuvvetsizlik, yüzde zayıflık, baş dönmesi, konuşma ve anlamada güçlük çekme ve şiddetli baş ağrıları içerebilir. Bu durumlara yol açan hastalıklar arasında kalp ve damar hastalıklarının varlığı incelemeye değer olmaktadır.Bu yüzden Nöroloji Uzmanı tarafından Kardiyoloji bölümüne yönlendirilmeniz kalp kaynaklı bir sebebin araştırılması amacıyla olacaktır.

Kardiyoloji

Kardiyoloji kliniğimizde her gün verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra Ekokardiyografi, Efor testi, Holter (tansiyon ve ritm EKG holter), sanal koroner anjiyo (Radyoloji ünitesiyle birlikte) yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler yapılmaktadır.

Kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır.En sık görünen kalp hastalığı koroner kalp hastalığıdır. Kalbi besleyen koroner damarlar kan pıhtısı ve kan yağları ile tıkandığı zaman kalp krizi riski ile sonuçlanabilir.

Hangi Durumlarda Kardiyolojik Muayene Gerekir?

Göğüs ağrısı,çarpıntı,göğüs üzerinde huzursuzluk hissi,nefes darlığı, omuzda, sırtta, alt çenede ağrı hissi olanlar ve bunlara ek olarak sigara alışkanlığı, aile özgeçmişinde kardiak sorunu olanlar, kollesterolü yüksek olanlar, fiziksel olarak aktif bir yaşamı olmayanlar ve şeker hastalığı olanların mutlaka kardiolojik muayeneden geçmeleri gerekir.

Tedavide yaşam tarzında değişiklikler,ilaç ve damar açmaya yönelik işlemler uygulanır.Özellikle son 10 yıl içersinde inanılmaz boyutta kalp hastalığı tanı ve tedavisinde değişiklikler olsada halihazırda kür sayılabilecek noktalara ulaşılamamıştır. Kardiyoloji Laboratuvarında Uygulanan Testler

Ekokardiyografi:

Kardiyak açıdan şikayeti olan bir çok hastaya uygulanan bir işlemdir.Küçük bir alet yardımıyla göğüs bölgenize gönderilen ses dalgaları hareketli ve renkli görüntülere dönüşür ve bu şekilde kalp boşluğunu oluşturan odacıkları ve kapak hareketleri dinamik bir şekilde izlenir.kısa sürede kalbinizin çalışma temposuna bakılır ve teşhis koyabilmede önemli bir yardımı vardır.

Treadmil Efor Testi (eforlu EKG):

Göğüs bölgenize küçük bantlar yardımıyla bağlanan kabloları ve küçük bir aleti üzerinize yerleştiriyoruz.Kolunuza tansiyon aletinimizide bağladıktan sonra testimize başlıyoruz.Yürüme bandında ilk başlarda yavaş yavaş yürümeye başlanıyor ve bandımız gittikçe hızlanarak yürümeye devam ediliyor.Bu sırada efor anında olan tansiyonunuzu,nabzınızı ve ekg bulgularınız kayıt altına alınıyor ve testiniz sonuçlanıyor.

24 Saat Ritim Holter:

Genellikle doktorunuzun öngördüğüne bağlı olarak çarpıntı ve bayılma veya fenalaşma hissiniz olduğu zaman yapılan testimizde küçük bantlar yardımıyla göğüs bölgenize yapıştırılan kablolar ve küçük biralet üzerinize yerleştiriliyor.Aletimizi taktığımız andan itibaren 24 saat boyunca hastane gözetiminde olmaksızın ev veya iş ortamında günlük hareketleriniz esnasında oluşan kalp ritimleriniz aletimiz yardımıyla kayıt altına alınıyor.

24 Saat Tansiyon Holter:

Tansiyon problemi olan ve ya tansiyon hastalığından şüphe edilen kişilerde doktorunuzun öngördüğü müddetçe yapılan bu testimiz kolunuza takılan bir tansiyon aleti ve küçük bir makina ile 24 saat boyunca tansiyon ölçümünüz yapılır ve kayıt altında tutulur. Hastane ortamınızda kalmanıza gerek olmayan bu testimiz ev veya iş ortamınızda günlük yaşantınızı devam ettirebileceğiniz şekilde yapılmaktadır.gece ve gündüz ölçülen tansiyonlarınız sayesinde teşhis koyabilmede kullanılan bir diğer yardımcı testimizdir. 

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

e-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bilançolar | Gelir Tablosu ve İktisat 2017 | Gelir Tablosu ve Bilanço 2018 | Gelir Tablosu 2020 | Bilanço 2020


Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.