E-Dergi   iletişim whatsapp0549 610 11 75   Online Randevu0850 811 50 52  

• Tomosentez Dijital Mamografi

Endişelerinizi tüm boyutlarıyla izliyoruz!
Artık mamografi çok daha konforlu ve güvenilir.
Dünyanın en az ışın veren Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi ile üç boyutlu mamografi incelemesinde son derece keskin görüntülere ve en ince ayrıntılara ulaşabiliyoruz.
Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınıp bu görüntülerle bilgisayar üzerinde meme dokusunun 3 boyutlu bütünsel görüntüsü elde edilmektedir. Böylece üst üste binen dokular yüzünden gözden kaçabilen kanserler artık daha net ortaya konabilmektedir.
Dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandalı olan bu mamografi cihazı, görüntüleme sırasında sıkıştırma kontrolünü tamamen hastanın kontrolüne vermektedir.
Yıllık düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli…

• Air Coil (Mr Battaniyesi)

Eski sistem Manyetik Rezonans görüntüleme teknolojisinde (örneğin) Akciğer ve Batın MR incelemelerde sarmallar vücut bölgesine göre ayarlanmaktaydı. Bazen hastanın hareket ettirilmesini de gerekli kılan bu işlemlerle her bölge ayrı ayrı taranmaktaydı.

Bu son teknoloji battaniye tabir edilen yeni tasarım aparatlarla iki kerede yapılan çekimler, hasta hiç hareket ettirilmeden tek işlemde tamamlanmakta.

Çünkü belirli ve esnek olmayan kalıplarla üretilen sarmal tarayıcılar yerine şimdi, adeta gerçekten bir battaniye gibi yumuşak ve vücudu saran, daha geniş yüzeyleri bir kerede tarayabilen aparatlar var. Üstelik bu aparatlarla daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha güvenilir sonuçlara ulaşmakta mümkün.

Sarmallar MR’da görüntü oluşumunu sağlayan temel bileşenlerdendir. Klasik sarmallar belirli şekillerde üretilirken güncel dizaynlar daha hafif, daha esnek ve vücuda tam uyum ile daha geniş kapsama alanı sunmaktadır. Battaniye şeklinde dizayn edilen vücut sarmalı ile batın MR dışında kol ve bacak gibi vücut bölgelerinde de hastayı yerinden oynatmadan daha geniş bir tarama alanı mümkün olmaktadır. Bu yeni teknoloji battaniye hasta konforunu arttırarak daha geniş kapsama alanı ve daha detaylı görüntüler oluşturmaktadır.

• Multiparametrik Prostat MR


3 Tesla MR sayesinde prostat bezi normal yapısı, fonksiyonu ve fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Anatomik, fonksiyonel ve fizyolojik prostat görüntülemesi “multiparametrik prostat MR” olarak isimlendilendirilmektedir. 3 Tesla MR, prostatta yüksek çözünürlük ve yumuşak doku kontrastı ile kanserlerin görünür hale gelmesini sağlayarak ileri tanı ve tedavi yaklaşımını belirlemektedir.

• Prostat Manyetik Rezonans-Ultrason Füzyon Biyopsi


3 Tesla MR cihazı ile “multiparametrik prostat MR” incelemesinden sonra elde edilen bilgiler biyopsi işlemleri için kılavuzluk eder. Transrektal ultrason ile multipara-metrik prostat MR verisi özel yazılımlarla birleştirilerek “füzyon” ismi verilen birleşik görüntü elde edilir. Füzyon görüntüler kullanılarak hedefe yönelik biyopsi işlemi gerçekleştirilir.

• Koroner Bt Anjiyografi

“Kalp BT Anjiyografi” yada “Koroner BT Anjiyografi” ile kalbi besleyen damarlar saniyeler içinde görüntülenebilmektedir. “Koroner BT Anjiyografi” erken tanı imkanı ve kalp krizi geçirmeden tedavi şansı sunmaktadır. Klasik kasık ya da kol anjiyografi-sinden farklı olarak atardamarlar yerine kol toplardamarı ilaç uygulaması için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile kalbi besleyen damar darlık ve tıkanıklıkları ile birlikte damar cidar yapısı ve darlık oluşturan plak özellikleri değerlendirilmektedir.

• Osteoporoz Görüntüleme (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)

“Osteoporoz” yani kemik erimesi kadınlarda menopoz sonrası kemik kütlesin-deki kayıp ile birlikte kırık riskini arttıran en önemli etkendir. “Osteoporoz” tanısında kullanılan ana iki yöntem DEXA ve QCT’dir. QCT yöntemi diğer yöntemlere göre daha doğru kemik yoğunluk ölçümü sağlar ve DEXA yönteminde kireçlenmelerin yol açtığı hatalar en aza indirilir. QCT ile bilgisayarlı tomografi kullanılarak kemik mineral yoğunluğu sayısal olarak belirlenir.

• Histerosalpingografi (İlaçlı Rahim Filmi)


İlaçlı rahim filmi olarak da bilinen histerosalpingografi tetkiki rahim boşluğunu ve uterin tüp denilen kanalları değerlendirmek için gerçekleştirilir.Kısırlık araştır-masında ve tüp bebek tedavisi öncesi sıklıkla başvurulan bir tetkiktir. Filmde herhangi bir tıkanıklık darlık ya da yapışıklık saptanmayan olgularda kanallardan geçen kon-trast madde normal yolla gebelik şansını arttırmaktadır.

• İleri Nöroradyoloji Uygulamaları (Mr Spektroskopi,   Difüzyon Tensör Traktografi, Bos Akım)

MR Spektroskopi ortamda değişik doku yapılarının biyokimyasal yapıtaşları hakkında analiz yapan ileri MR inceleme yöntemidir. MR Spektroskopi ile beyinde, meme do-kusunda ve prostatta iyi huylu - kötü huylu oluşum ayrımı yapıldığı gibi, tedaviye yanıt da değerlendirilir.

Beyinde yerleşik tümörlerin operasyon öncesi beyinde yerleşik sinir yollarına yakınlığının bilinmesi önemlidir ve bir diffüzyon MR tekniği olan DTI ile MR traktog-rafi yapılarak sinir yolları haritalandırılabilir.

BOS Akım MR tetkiki, temel olarak bazı hidrosefali çeşitlerinin tanısı ve teda-visinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklarda dolaşan beyin omurilik sıvısının (BOS), dolaşım bozukluklarında tanı ve tedavi etkinliğini değerlen-dirmede kullanılmaktadır.

• Elastografi Uygulamaları (Tiroid, Meme, Karaciğer)


Elastografi dokunun mekanik özellikleri ile ilgilenir. Dışarıdan kuvvet uygulanmasıyla dokudaki gerinim derecesini ölçerek dokunun sertliği / kıvamı hakkında bilgi sağlayan yeni gelişmiş dinamik bir ultason tekniğidir. Ultrasonografi probunun doku üzerinde oluşturduğu minimal basınç değişiklikleri ile elastografi görüntüleri elde edilir. Komp-resyon dokunun pozisyon değişikliğine neden olur ve bu, sert dokularda daha azdır. Doku deplasmanı ne kadar az ise lezyonun sertliği o kadar fazla ve malignite olasılığı da o kadar yüksektir.

• Batın Mr Uygulamaları (Mr Kolanjiyografi, Mr   Enterografi, Mr Defekografi)

Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP), hepatobiliyer ve pankreatik sis-temlerin (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve pankreas kanalı) anatomisi ve hastalıkları hakkında detaylı bilgi verebilen non-invaziv bir görüntüleme yöntemi-dir. Safra yolları ve pankreas yollarında olabilecek, taş, darlık, tümör basıları gibi du-rumları ortaya koymak için kullanılır. MRCP, girişimsel bir işlem değildir, sadece teş-his amacı ile kullanılır.

MR Enterografi, ince barsakların görüntülenmesinde kullanılan bir inceleme-dir. Enflamatuvar barsak hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit), mide-barsak kaynaklı kanamalar, polip, tümörler barsak tıkanıklıkları, ince barsak emilim bozukluk-ları (malabsorbsiyon sendromları; Çölyak, Whipple hastalıkları), karın ağrısı, ishal, gizli kanama, kilo kaybı gibi açıklanamayan GIS şikayetleri, ve kapsül endoskopi ön-cesi imce barsak darlıklarının dışlanmasında kullanılmaktadır.

MR Defekografi, kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama so-runlarını ve makattan barsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir radyolojik incele-medir.

• Mr Anjiyografi Uygulamaları

MR anjiyografi, insan vücudunda bulunan damarların detaylı bir şekilde görüntülen-mesine olanak sağlayan MR çalışmasıdır. MR Anjiyografi çekimi özellikle damar has-talıklarında tanı koymak için kullanılır. Uygulama ilaçlı ve ilaçsız şekilde yapılarak net görüntüler oluşturulur.

• Bt Anjiyografi Uygulamaları

BT anjiyografi , bilgisayarlı tomografi ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anji-yografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında detaylı bilgi veren bir yön-temdir. BT anjiyo damarlardaki daralma, tıkanıklık, anevrizmalar, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve diğer damar hastalıklarının tanısında kullanılabilen bir testtir.

• İleri Kas-İskelet MR ve BT Uygulamaları
( MR Artrografi, Kıkırdak Haritalama, Gut Hastalığında Görüntüleme)

MR Artrografi, eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemi-dir. MR artrografide normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülen-mesi sağlanır. Kontrast madde eklem içine ince bir iğne ile verilir ve eklem kapsülünde şişme sağlanır. Kısa bir bekleme süresinden sonra MR incelemesi yapılır.

MR kıkırdak haritalama, eklemlerin yüzeyini kaplayan kıkırdak dokunun özel tekniklerle incelenmesi ve erken dönem hasar alanlarının tespitinde kullanılır. Ayrıca, kıkırdak zedelenmeleri tedavi edildiğinde (mikrofraktür veya kondrosit transferi gibi), tedaviye yanıt ve rutin takip sürecinde kontroller yine kıkırdak MRG ve haritalama metodları ile gerçekleştirilebilir.

Çift enerjili spektral BT ile gut hastalığında kristaller yumuşak doku ve kemik-lerden ayırt edilebilir ve renkli harita olarak sunulur. Çift enerji spektral BT ile normal-de metal varlığı nedeniyle artefakt olarak isimlendirilen ve görüntü de istenmeyen gü-rültüden kurtulmak mümkündür. Bu sayede metal cisimlerin çevresindeki kemik ve yumuşak dokular daha doğru biçimde değerlendirilebilmektedir.

• Mamografi

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme içindeki kanserli kitle elle anlaşılabilir boyuta gelmeden Mamografi sayesinde çok daha önceden tespit edilebilmektedir. Elle anlaşılabilir boyuta gelmeden tespit edilen meme kanserlerinde meme alınmadan tedavi şansı ve hayatta kalma oranı yüksektir. Özellikle 40 yaşından sonra kadınların hiçbir şikayetleri olmasa da düzenli mamografiler ile meme kanseri taramaları yaptırmaları gereklidir.

Hastanemiz Radyoloji Servisinde dijital mamografiler dünyanın en az ışın veren Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi ile çekilmekte ve meme radyolojisi konusunda uzman kişilerce değerlendirilmektedir.

Tomosentez Dijital Mamografi teknolojisi ile meme dokusu 3 boyutlu olarak taranabilmektedir. Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınıp bu görüntülerle bilgisayar üzerinde meme dokusunun 3 boyutlu bütünsel görüntüsü elde edilmektedir. Böylece üst üste binen dokular yüzünden gözden kaçabilen kanserler artık daha net ortaya konabilmektedir.

Hastanemizde ayrıca meme MR tetkikleri ve meme biyopsi işlemleri yapılmaktadır

Kullanmakta olduğumuz Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi, 2019 yılında Time Dergisi tarafından ‘en iyi buluş’ ödülü almış olup, tetkikteki teknolojik üstünlüğünün yanı sıra özellikle mamografi odasına giren hastanın endişelerini hafifletmek üzere tasarlanmıştır. Dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandalı mamografi cihazıdır, görüntüleme sırasında sıkıştırma kontrolü tamamen hastaların elindedir.

Kullanmakta olduğumuz 3 boyutlu Tomosentez Teknolojisi, doktorlar için de olağanüstü ayrıntılara ve üstün tanısal doğruluğa sahip görüntüler sunmaktadır.

Artık mamografi çok daha konforlu ve güvenli. Yıllık düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli…

Radyoloji
TOMOSENTEZ DİJİTAL MAMOGRAFİ

Endişelerinizi tüm boyutlarıyla izliyoruz! Artık mamografi çok daha konforlu ve güvenilir. Dünyanın en az ışın veren Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi ile üç boyutlu mamografi incelemesinde son derece keskin görüntülere ve en ince ayrıntılara ulaşabiliyoruz.

Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınıp bu görüntülerle bilgisayar üzerinde meme dokusunun 3 boyutlu bütünsel görüntüsü elde edilmektedir. Böylece üst üste binen dokular yüzünden gözden kaçabilen kanserler artık daha net ortaya konabilmektedir. Dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandalı olan bu mamografi cihazı, görüntüleme sırasında sıkıştırma kontrolünü tamamen hastanın kontrolüne vermektedir.
Yıllık düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli…AİR COİL (MR BATTANİYESİ)Eski sistem Manyetik Rezonans görüntüleme teknolojisinde (örneğin) Akciğer ve Batın MR incelemelerde sarmallar vücut bölgesine göre ayarlanmaktaydı.


Bazen hastanın hareket ettirilmesini de gerekli kılan bu işlemlerle her bölge ayrı ayrı taranmaktaydı. Bu son teknoloji battaniye tabir edilen yeni tasarım aparatlarla iki kerede yapılan çekimler, hasta hiç hareket ettirilmeden tek işlemde tamamlanmakta.
Çünkü belirli ve esnek olmayan kalıplarla üretilen sarmal tarayıcılar yerine şimdi, adeta gerçekten bir battaniye gibi yumuşak ve vücudu saran, daha geniş yüzeyleri bir kerede tarayabilen aparatlar var.


Üstelik bu aparatlarla daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha güvenilir sonuçlara ulaşmakta mümkün. Sarmallar MR’da görüntü oluşumunu sağlayan temel bileşenlerdendir.
Battaniye şeklinde dizayn edilen vücut sarmalı ile batın MR dışında kol ve bacak gibi vücut bölgelerinde de hastayı yerinden oynatmadan daha geniş bir tarama alanı mümkün olmaktadır. Klasik sarmallar belirli şekillerde üretilirken güncel dizaynlar daha hafif, daha esnek ve vücuda tam uyum ile daha geniş kapsama alanı sunmaktadır.


Bu yeni teknoloji battaniye hasta konforunu arttırarak daha geniş kapsama alanı ve daha detaylı görüntüler oluşturmaktadır.


Yeni Nesil Spektral Görüntüleme Yapabilen (256 Kesitli Dual Enerjili) Bilgisayarlı Tomografi

PROTEZLİ HASTALARA ÇEKİM İMKANI
Metal protezli  hastaların artefaktsız olarak incelenebilmektedir,

YENİ NESİL KARDİYAK BT UYGULAMALARI
Kalp kaslarının perfüzyon incelemeleri yapılabilmektedir. Kalp myokard perfüzyon çalışmasında perfüzyon defekti gösteren bölümler renk kodlamalı olarak izlenmektedir.

Çekim sırasında kullanılan kontrast ajanlar ekstra çekime gerek kalmadan görüntülerden sanal olarak çıkarılabilmektedir. Hastalara uygulanan kontrast madde ajanlarının dokular içerisinde nümerik değerler ile sistem tarafından otomatik tespit edilmektedir. Kalp damarlarında kireç plakları arasına gizlenmiş olan ve tehlikeli plaklar görüntülenebilmektedir.

YÜKSEK UZAYSAL ÇÖZÜNÜRLÜK
Koroner arter gibi küçük yapıların incelenmesi gerektiği durumlar, sistemlerin limitlerini zorlaması gereken alanlardan biridir. Hastanemizde kullanılan spektral görüntüleme yapabilen  BT sisteminde koroner damar görüntüleme uzaysal çözünürlüğü 18.2 lp/cm’dir. Kalp damar darlık incelemelerinde ihtiyaç duyulan bu değer ne kadar yüksek olursa görüntü kalitesi o kadar artmaktadır. Bu uzaysal çözünürlüğü elde eden teknolojinin altında geleneksel teknolojiye göre 100 kat daha fazla‘’Primary Speed’’ özelliği ve 4 kat daha hızlı olan ‘’Afterglow’’ süresi yatmaktadır.

SANAL ENDOSKOPİ
Girişimsel metodun zorunlu olmadığı ve tarama amaçlı gerçekleştirilen endoskopik tetkiklerin kalın barsak görüntülenmesi,  BT sistemimizde mümkündür.

YENİ NESİL BT UYGULAMALARI
Böbrek taşlarının sertlik derecelerine göre karakterizasyonlarının analiz edilmesi  ve tedavi şeklinin belirlenmesi mümkündür. Göz ile ayırdedilemeyen kontrast madde tutulumlarının sayısal olarak analiz edilebilmektedir.

DÜŞÜK DOZ, HASTA GÜVENLİĞİ
X-ışını güvenliği, sistem olabilecek en düşük X-ışınını kullanabilmek adına gelişmiş hasta güvenliği teknolojileri kullanmaktadır.
3D Doz Modülasyonu, kalınlık ve yoğunluk farkı olan vücut bölümlerinin aynı çekim içerisinde farklı X-ışını dozu ile çekimine olanak sağlamaktadır.
0-18 yaş aralığında her yaş dönemine ait çekim protokolleri maksimum güvenlikte kullanıcıya sağlanmaktadır.  “Adaptive Statistical Iterative Reconstruction’’ (ASiR) tekniği olarak adlandırılan yöntemde önceki teknolojilere göre çok daha düşük X-ışını ile HD görüntü kalitesinde BT görüntülerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

KALP KRİZİ RİSK HESAPLAMA
Kalp damarlarını daraltan kireçlemelerin teşhisinin kontrast madde dahi kullanmadan BT tetkik ve analizi ile (SmartScore) yapılması saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. Hastaların diyabetik olma durumu, kan analizleri, sigara kullanımı ve yaş gibi unsurlarında içerisine dahil edildikleri skorlama analizlari sonucunda ilk onyıl içerisindeki kalp krizi geçirme riskleri yüzdesel olarak ifade edilebilmektedir.

İLERİ UYGULAMALAR
Özellikle kemik yapılar içerisinde yol alan boyun veya beyin damarlarının gördüğü hasar ve darlıklar kemik yapılar olmaksızın değerlendirilebilmektedir.

Akciğer çekimlerinde ise nodüllerin takibi otomatik olarak sistemler tarafından gerçekleştirilmektedir. Onkoloji vakalarında radyoterapi sonrası TM değişimlerini takip etme amaçlı ve inme vakalarının teşhisi için beyin ve karaciğer perfüzyon çekim ve analizleri yapılabilmektedir.

Sonuç olarak kalitatif değerlerin yanında kantitatif değerlerin yüksek doğrulukta elde edilebildiği ve teşhis sırasında bu sonuçlarında gözönünde bulundurulduğu BT tetkikleri hastanemiz radyoloji bölümünde  gerçekleştirilebilmektedir.

 


Yeni Nesil Sessiz 3.0 Tesla Sentetik MR

SESSİZ MR ÇEKİMİ
Hasta çekim deneyimine damgasını vuran “SESSİZ MR” çocuk hastalar için atılan önemli bir adım olmaktadır. Özellikle çocuk hastalar için anestezi vermeden çekim yapmayı mümkün kılabilen bu teknoloji, dayandığı hızlı donanımsal tasarım ve yazılımlar sayesinde hastanın haraket etmesinden doğan görüntü bozukluklarını gidererek üstün imaj kalitesini de beraberinde getiriyor.

GENİŞ HASTA TÜNELİ
70 cm geniş tünel açıklığı, daha geniş hasta masası, daha ferah aydınlatma ve iç havalandırma sistemleri, daha hafif ve esnek yapıdaki yüzey koilleri ve tek çekimde birden fazla görüntüleme işlemini kısa sürede tamamlayabilen ileri yazılımlar...

İĞNESİZ UYGULAMALAR
Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında, hastaya kontrast madde (ilaç) enjeksiyonu yapılmaksızın MR anjiyografi yapılabilmesi, özellikle gebe, çocuk hastalarda ve böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastaların da görüntülenebilmesi için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında bulunan yeni nesil yazılımlar sayesinde tanı koymak için daha az biyopsi uygulamasına ihtiyaç duyuluyor.

HASTA KONFORUNU ÖN PLANA ÇIKARAN TASARIM
Hasta konforu düşünülerek tasarlanan yüzeyel koiller ve hasta masası sayesinde özellikle obez hastaların çekimleri artık çok daha konforlu...  Bu tasarım sayesinde, tüm MR çekimleri hasta tüneli içerisine ister kafa önce ister ayak önce girecek şekilde gerçekleştirilebiliyor.

NEFES TUTMASIZ ÇEKİMLER
Yeni nesil yazılımlar sayesinde MR çekimi sırasında nefes tutmakta zorlanan hastaların, nefes tutmadan MR çekimlerinin yapılması artık mümkün.

YENİ NESİL YAZILIMLAR
İnme ve mikrokanama vakalarında, ileri nöroloji yazılımlarını üzerinde barındıran MR cihazımız ile erken teşhis hayat kurtarıyor.


Premium Seviye Renkli Doppler Ultrason

Özel biyopsi probu ve yeni genişletilmiş E Serisi prob ailesiyle bir araya getirilen S-Agile mimarisi, abdominal, kas-iskelet, küçük organ, meme, vasküler, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji ve daha fazlasını içeren geniş bir klinik uygulama grubunda üstün görüntü kalitesi elde etmeye yardımcı olur.


Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

e-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bilançolar | Gelir Tablosu ve İktisat 2017 | Gelir Tablosu ve Bilanço 2018 | Gelir Tablosu 2020 | Bilanço 2020


Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.